Cześć! Czy wiesz, że rezerwacja przez naszą stronę gwarantuje bezpieczeństwo i najniższą cenę?

Polityka prywatności

Definicje:
 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04
 2. Współadministratorzy – podmioty wskazane w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „Space Apart”
 3. Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO
 4. Pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych
 5. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw

II. Postanowienia ogólne
 1. Współadministratorami danych osobowych są następujące podmioty:
  1. Space Apart, obiekt zarządzany przez Space Apart sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Gniatczyka 6/1, Nip 6112824910
 2. W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy ustalili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodnili, co następuje:
  1. Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec Klientów;
  2. Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za umożliwienie Klientom wykonywanie ich praw wynikających z RODO.
 3. Wobec powyższych ustaleń, można wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
 4. Space Apart sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.
III. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się ze Współadministratorami poprzez email: kontakt@spaceapart.pl lub pisemnie na adres: Space Apart sp. z o.o., ul. Gniatczyka 6/1, 58-500 Jelenia Góra, telefonicznie +48 698 902 120.

IV. Cele i podstawy przetwarzania
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez 30 dni w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług noclegowych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, realizacji umowy zawartej z podmiotem trzecim na rzecz Klienta) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług noclegwych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.
 3. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych obiektów zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.
V. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:
 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres zamieszkania;
 3. Adres e-mail;
 4. Numer telefonu;
 5. Dane karty płatniczej (w przypadku płatności kartą);
 6. Informacje o dacie pobytu;
 7. Informacje o preferencjach dotyczących pobytu;
 8. Liczba osób dorosłych objętych zamówieniem;
 9. Liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem;
 10. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT;
 11. Język do kontaktu;
 12. Numer dokumentu tożsamości 

VI. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:
HOTRES Sp. z o.o. ul. Osiedle Robotnicze 10 58-500 Jelenia Góra KRS : 0000947675. NIP : 6112816201, reprezentowana przez: Roman Korczyński, która obsługuje moduł rezerwacyjny uruchamiany na naszym portalu internetowym;
Innym firmom ( w tym firmom informatycznym), z którymi współpracujemy przy zarządzaniu świadczonymi usługami.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza przypadkami, gdy Klient złoży taki wyraźny wniosek.

VIII. Okres przechowywania danych klientów
 1. 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów któregokolwiek ze Współadministratorów będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego któregokolwiek ze Współadministratorów (np. wynikającego z przepisów podatkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, a po jego upływie zostają trwale usunięte poprzez nadpisanie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, rodzaju danych osobowych oraz okresu ich przechowywania zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności.
IX. Twoje prawa

Przysługuje prawo do:
 • dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: kontakt@spaceapart.pl lub pisemnie na adres: Space Apart sp. z o.o. ul. Gniatczyka 6/1, 58-500 Jelenia Góra.
X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi.

XI. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podano swoich danych osobowych osobiście, dane uzyskaliśmy od podmiotu, który zawarł z którymkolwiek z Współadministratorów umowę o świadczenie usług hotelarskich na rzecz Klienta lub od podmiotu, z którym Klient zawarł umowę o rezerwację usług świadczonych przez Współadministratorów.

XII. Prawa autorskie
 1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością Space Apart sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.
 2. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Space Apart sp. z o.o. W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

XIII. Pliki cookies
 1. Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
 2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe
 1. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.spaceapart.pl w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług.

INFORMACJE DLA REZERWUJĄCYCH

Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16:00 i trwa do godz. 11:00.

Podana w potwierdzeniu rezerwacji cena za dobę jest kosztem wynajmu apartamentu na jedną noc.

Możliwe formy płatności za rezerwacje, w zależności od typu wybranej oferty to: gotówka, przelew tradycyjny, przelew internetowy.
Istnieje możliwość rezerwacji gwarantowanej. Aby zagwarantować swój pobyt należy uiścić opłatę niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji dostępnymi metodami płatności. Wysokość wpłaty 100%.

W przypadku anulowania rezerwacji lub skrócenia pobytu bez zachowania określonych wyżej terminów, jak również w przypadku niedojazdu, obiekt zastrzega sobie prawo obciążenia Państwa kosztami rezerwacji.

Podstawę wyliczenia równowartości złotowych dla rezerwacji posiadających stawki w walucie EURO stanowi ustalona cena dewizowa pomnożona przez kurs średni EURO wg obowiązującej tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego dzień przyjazdu.
Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji kierowanych do Space Apart sp. z o. o. przez klientów indywidualnych (konsumentów) znajduje się poniżej niniejszego potwierdzenia rezerwacji.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMCJI PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (KONSUMENTÓW)
 1. Space Apart sp. z o.o., ul. Gniatczyka 6/1, 58-500 Jelenia Góra (zwana dalej: „Space Apart sp. z o.o.”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z Space Apart sp. z o.o. stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.
 2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez Space Apart sp. z o.o, składającego Reklamację.
 3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do Space Apart sp. z o.o. ul. Gniatczyka 6/1 58-500 Jelenia Góra, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Space Apart sp. z o.o. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).
 4. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: Space apart sp. z o.o., NIP 6112824910, KRS 0001025772, ul. Gniatczyka 6/1, 58-500 Jelenia Góra.
 5. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@spaceapart.pl.
 6. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
 7. Space apart sp. z o.o., NIP 6112824910, KRS 0001025772, ul. Gniatczyka 6/1, 58-500 Jelenia Góra, po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
 8. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).
 9. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie: a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów, b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
 10. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.
 11. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Zarządu

 

© 2024 Spaceapart.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.

from by rentlab booking by hotres

Zadzwoń Rezerwuj online